Nghiên cứu và làm việc với các chương trình Nhật bản